Video – PWF 2016 – Olga Podorovskaya conference RU/IT