Olga Podorovskaya
Video – PWF 2016 – Olga Podorovskaya conference RU/IT
Video – PWF 2016 – Gabriel Lesquoy FR/IT

Video – PWF 2017 – Olga Podorovskaya conference RU/EN/IT/FR

PWFO2020 – Olga Podorovskaya

.

Video – PWF 2019 – Olga Podorovskaya RU/EN

.

Video – PWF 2016 – Olga Podorovskaya conference RU/IT

.